Mario Kummert

Mr. Mario Kummert
Dépt. des Géosciences - Géographie
Université de Fribourg
Chemin du Musée 4
CH-1700 Fribourg
Switzerland


Phone2: +41 (0) 26 300 90 10
Fax: +41 (0) 26 300 97 46
E-mail: mario.kummert(at)unifr.ch
URL Institution: www.unifr.ch/geoscience/geographie


Last update: 12/12/16
Source of data: ProClim- Research InfoSystem (1993-2020)

Update the personal data for Mario Kummert

Go Back