Jörg Böckelmann

Mr. Jörg Böckelmann
Österreichische Akademie der Wissenschaften
Technikerstraße 21a
AT-6020 Innsbruck
Austria


E-mail: joerg.boeckelmann(at)oeaw.ac.at


Last update: 11/2/22
Source of data: ProClim- Research InfoSystem (1993-2023)
Update the personal data for Jörg Böckelmann

Go Back